TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Thời gian biểu

THỜI GIAN BIỂU KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

Học từ thứ hai đến thứ sáu

THỜI GIAN BIỂU KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Học từ thứ hai đến thứ sáu

Riêng thứ sáu buổi chiều học chương trình BGD và các môn tự chọn.

Vào học kỳ II, học sinh khối 12 đi học vào sáng thứ bảy.