TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Vũ Thị Tường Vy

VuThiTuongVy12A2

  • Họ tên: Vũ Thị Tường Vy
  • Lớp: 12A1
  • Thành tích: Học sinh giỏi
  • Nhận xét của GVCN: Chuyên cần, tham gia tích cực các phong trào của trường, lơp. Học giỏi, có tinh thần cầu tiến.